Có 1 kết quả:

shī zūn

1/1

shī zūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) teacher
(2) master