Có 1 kết quả:

shī fu lǐng jìn mén , xiū xíng zài gè rén ㄕ ㄌㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the master leads you to the door, the rest is up to you
(2) you can lead a horse to water but you can't make him drink