Có 1 kết quả:

bāng máng ㄅㄤ ㄇㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to help
(2) to lend a hand
(3) to do a favor
(4) to do a good turn