Có 1 kết quả:

zhàng zi

1/1

zhàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mosquito net
(2) CL:頂|顶[ding3]