Có 1 kết quả:

zhàng màn

1/1

zhàng màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

curtain