Có 1 kết quả:

dài shàng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to close the door