Có 1 kết quả:

dài qì

1/1

dài qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carbonated (drink)
(2) sparkling (mineral water)
(3) to display annoyance
(4) to be dissatisfied