Có 1 kết quả:

dài gěi

1/1

dài gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give to
(2) to provide to
(3) to bring to
(4) to take to