Có 1 kết quả:

dài jūn zhě

1/1

dài jūn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

asymptomatic carrier