Có 1 kết quả:

cháng wù ㄔㄤˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) routine
(2) everyday business
(3) daily operation (of a company)