Có 1 kết quả:

cháng wēi fēn fāng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ordinary differential equation (ODE)