Có 1 kết quả:

cháng tài fēn bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

normal distribution (in statistics)

Từ điển Trung-Anh

normal distribution (in statistics)