Có 1 kết quả:

cháng wēn

1/1

cháng wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) room temperature
(2) ordinary temperatures