Có 1 kết quả:

cháng lǜ shù

1/1

cháng lǜ shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

evergreen tree