Có 1 kết quả:

cháng lǜ zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

evergreen plant