Có 1 kết quả:

cháng qīng

1/1

cháng qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

evergreen

Một số bài thơ có sử dụng