Có 1 kết quả:

cháng xiàng

1/1

cháng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

constant term (in a math expression)