Có 1 kết quả:

mào yán

1/1

mào yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brim (of a hat)