Có 1 kết quả:

mào gūr

1/1

mào gūr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the ribbon around a cap