Có 1 kết quả:

zhēn shǒu dìng jiè fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

start frame delimiter (SFD)