Có 1 kết quả:

màn zi

1/1

màn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) curtain
(2) veil