Có 1 kết quả:

mù hòu cāo zòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to manipulate from behind the scenes
(2) to pull the strings