Có 1 kết quả:

fān rán gǎi tú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to change one's plan all of a sudden (idiom)