Có 1 kết quả:

bāng chú

1/1

bāng chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

help in the mess kitchen