Có 1 kết quả:

bāng máng

1/1

bāng máng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to help
(2) to lend a hand
(3) to do a favor
(4) to do a good turn