Có 1 kết quả:

bāng bàn

1/1

bāng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) assist in managing
(2) deputy