Có 1 kết quả:

gàn bù

1/1

gàn bù

giản thể

Từ điển phổ thông

cán bộ, viên chức

Từ điển Trung-Anh

(1) cadre
(2) official
(3) officer
(4) manager