Có 1 kết quả:

píng yuán liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) tawny pipit (Anthus campestris)