Có 1 kết quả:

píng jūn zhí dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the mean value theorem (in calculus)