Có 1 kết quả:

píng jūn shòu mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

life expectancy