Có 1 kết quả:

píng fén

1/1

píng fén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove graves
(2) tomb removal