Có 1 kết quả:

píng fāng fǎn bì dìng lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the inverse square law (in gravitation or electrostatics)