Có 1 kết quả:

píng bǎn chē

1/1

píng bǎn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handcart
(2) trolley
(3) flatbed truck