Có 1 kết quả:

píng bù qīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rapidly go up in the world
(2) meteoric rise (of a career, social position etc)