Có 1 kết quả:

píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) He who never wrongs others does not fear the knock in the night.
(2) Rest with a clear conscience.