Có 1 kết quả:

píng děng hù lì

1/1

píng děng hù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mutual benefit
(2) to share profits equitably