Có 1 kết quả:

píng shé yīn

1/1

píng shé yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alveolar
(2) consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge