Có 1 kết quả:

píng héng bàng

1/1

píng héng bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

haltere (insect anatomy)