Có 1 kết quả:

píng miàn jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

plane geometry