Có 1 kết quả:

nián yǒu

1/1

nián yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friendship of people in same year
(2) one's contemporaries