Có 1 kết quả:

nián shòu

1/1

nián shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) length of life
(2) life span