Có 1 kết quả:

nián zūn

1/1

nián zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aged and respected
(2) senior

Một số bài thơ có sử dụng