Có 1 kết quả:

nián shào wú zhī ㄋㄧㄢˊ ㄕㄠˋ ㄨˊ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) young and inexperienced
(2) unsophisticated