Có 1 kết quả:

nián suì

1/1

nián suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) years of age
(2) age