Có 1 kết quả:

nián huì

1/1

nián huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

annual meeting

Một số bài thơ có sử dụng