Có 1 kết quả:

nián yú gǔ xī

1/1

nián yú gǔ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

over seventy years old