Có 1 kết quả:

nián mài

1/1

nián mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

già cả, nhiều tuổi

Từ điển Trung-Anh

(1) old
(2) aged