Có 1 kết quả:

nián gāo dé shào

1/1

nián gāo dé shào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be advanced in both years and virtue (idiom)