Có 1 kết quả:

xìng yùn ér

1/1

xìng yùn ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) winner
(2) lucky guy
(3) person who always gets good breaks