Có 1 kết quả:

huàn xiàng

1/1

huàn xiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ảo ảnh, ảo giác, ảo cảnh